O klube

Geologický klub združuje ľudí so záujmom o geológiu. Pre svojich členov usporadúva stretnutia s rôznymi prednáškami, organizuje rozličné terénne vychádzky a exkurzie, pri organizovaní ktorých úzko spolupracuje s pracovníkmi katedier Geologickej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK, Geologického ústavu SAV, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra i s inými organizáciami, napr. s Bratislavským mineralogickým klubom. Každoročne organizuje, pripadne spolupracuje pri organizovaní Medzinárodnej konferencie mladých geológov.

Aktuálne


Kontakty

Logo Geologickeho klubu

Geologický klub

Prírodovedecká fakulta UK
Katedra geológie a paleontológie
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
geoklub@geoklub.sk